CZ

Projekt Kmenovky.cz je součástí nestátního zdravotnického zařízení Medicínské centrum Praha s. r. o., které bylo založeno v roce 1998. MCP je držitelem povolení činnosti tkáňového zařízení pro krvetvorné kmenové buňky z pupečníkové krve pro autologní použití a mononukleární buňky z periferní krve pro autologní použití (SUKLS 24442/2018) vydávaného Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Garantem tohoto projektu je MUDr. Radek Klubal.

MCP disponuje zázemím na vysoké profesní a technické úrovni. Odbornými pracovníky byly vypracovány protokoly pro zpracování, uložení a výdej hematopoetických kmenových buněk z pupečníkové i periferní krve. Naši odborníci se neustále vzdělávají v problematice kmenových buněk, účastní se odborných konferencí, workshopů a dalších vzdělávacích akcí. Mimo to stále pracují na zavedení léčebných protokolů do léčebné praxe. V rámci MCP se soustředíme na využití hematopoetických buněk v imunologii při léčbě imunodeficitů, autoimunitních onemocnění, chronických infekcí, onkologických onemocnění a také v transplantační medicíně.

V moderní medicíně je věnována značná pozornost procesu regenerace, v němž se využívá unikátních vlastností kmenových buněk k obnově a regeneraci poškozených tkání. MCP získalo v roce 2015 povolení k léčbě tzv. mezenchymálními kmenovými buňkami ve veterinární medicíně (v rámci svého projektu AVECELL®). Věříme, že výsledky této unikátní moderní terapie bude možné využít pro aplikaci i v humánní medicíně.

Laboratoře MCP jsou vybaveny špičkovou moderní technologií (AXP® systémBioArchive®SpectraOptiaiScanBD FACS Canto™Cryomed, Cryoplus), která garantuje nejvyšší možný standard současnosti. Používané technologie a protokoly zajišťují společnosti plnou kompatibilitu a suverénní partnerství v mezinárodních profesních strukturách (ISSCRISCTEBMTASHASFAESHGASHG).

EN

The Kmenovky.cz project is part of the private medical facility Medical Centre Prague s.r.o (MCP), which was established in 1998. MCP is the holder of a tissue permit for hematopoietic stem cells from umbilical-cord blood for autologous use and peripheral blood mononuclear cells for autologous use (SÚKLS 24442/2018) issued by the State Institute for Drug Control. The guarantor of the project is Radek Klubal, M.D.
MCP has a high professional and technical background. Protocols for processing, storage and delivery, of hematopoietic stem cells from both umbilical cord and peripheral blood, were developed by experts. Our specialists constantly educate themselves on stem cell issues, attend professional conferences, workshops and other educational events. In addition, they continually work to introduce treatment protocols into medical practice. In MCP, we focus on the use of hematopoietic cells in immunology for the treatment of immunodeficiencies, autoimmune diseases, chronic infections, cancer, and also in transplantation medicine.

In modern medicine, attention is paid to the process of regeneration, in which the unique features of stem cells are used to restore damaged tissues. In 2015, MCP obtained a licence for the treatment with mesenchymal stem cells in veterinary medicine (within its AVECELL® project). We believe that the results of this unique modern therapy can be used for application in human medicine.

MCP laboratories are equipped with cutting edge modern technology (AXP® system, BioArchive®, SpectraOptia, iScan, BD FACS Canto ™, Cryomed, Cryoplus), that guarantees the highest possible standards of today. The technologies used and protocols established provide the company with full compatibility and sovereign partnerships in international professional structures (ISSCR, ISCT, EBMT, ASH, ASFA, ESHG, ASHG).

kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. b. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562 / 564
Fax: +420 225 152 036
info@kmenovky.cz


Recepce
Tel.: +420 270 003 562 / 564
recepce@mc-praha.cz


kontaktní formulář  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564

  recepce@
  mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager


  +420 270 003 562
  +420 270 003 542

  lucie.maiwaldova@
  mc-praha.cz  Přihlásit se k odběru newsletteru

  Loading